لیست دانشگاه ها

:شرکت ما با دانشگاه های زیر در آمریکا همکاری می کند

Texas «

 Missouri «

 New Jersey «

New Mexico «

New York «

Utah «

Vermont «

Virginia «

Washington D.C «

West Virginia «

Wisconsin «

Wyoming «

  Florida «

 Georgia «

Idaho «

» Illinois 

Indiana «

» Iowa

Kansas «

Kentucky «

» Alabama

Alaska «

Arizona «

» Arkansas 

California «

» Colorado 

Connecticut «

Delaware «

Louisiana «

» Maine 

Maryland «

» Massachusetts 

Tufts «

» Michigan 

» Minnesota 

Ohio «

» Oklahoma 

Oregon «

Pennsylvania «

Rhode Island «

South Carolina «

South Dakota «

Tennessee «

error: Content is protected !!