بورسیه تحصیلی در کانادا

بورسیه تحصیلی کانادا

تحصیل در کانادا و شرایط بورسیه تحصیلی دانشگاههای کانادا:

بورسیه تحصیلی در دانشگاههای کانادا بیشتر به دانشجویان مقطع دکترا و فوق لیسانس تعلق می گیرد.

بورسیه تحصیلی در کانادا به دانشجویان ممتاز تعلق می گیرد.

بورسیه تحصیلی در دانشگاههای کانادا می تواند قسمتی تا تمامی هزینه تحصیل و زندگی در کانادا را شامل شود.

تحصیل در کانادا را در دانشگاههایی پیگیری نمائید که از نظر بودجه در شرایط مناسبی برای ارائه بورسیه تحصیلی باشند.

error: Content is protected !!